စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

GaloneGonemanYat Kha
Nagar
Galone
Goneman
Yat Kha
စုစုပေါင်း : Ks30,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks30,000.00