စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

England Silk
Kant Kaw_ B_101120Kant Kaw_ C_101120
Kant Kaw_ A_101120
Kant Kaw_ B_101120
Kant Kaw_ C_101120
စုစုပေါင်း : Ks 12,500.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 12,500.00