စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

စုစုပေါင်း : Ks40,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks40,000.00