စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

စုစုပေါင်း : Ks 32,500.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 32,500.00