စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

စုစုပေါင်း : Ks 30,000.00 Ks 28,500.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks 28,500.00