စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

Gold (FX-104519)Red (FX-104619)
Blue (FX-104419)
Gold (FX-104519)
Red (FX-104619)
စုစုပေါင်း : Ks40,000.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks40,000.00